prof. RNDr.
Kaláb Zdeněk, CSc.
(+420) 597 321 948
zdenek.kalab@vsb.cz
Odborný lektor
C 312
Dosažená odbornost:
 • 1978-1983 studium hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha;
 • 1986 státní rigorózní zkoušky na PřF UK Praha (RNDr.);
 • 1992 vědecká hodnost CSc. – kandidát geologických věd, UK Praha;
 • 2003 docent pro obor geotechnika a podzemní stavitelství, FAST VŠB-TUO;
 • 2010 jmenování profesorem v oboru „Geotechnické a podzemní stavitelství“ na VŠB- TU Ostrava

 

Průběh odborné praxe:
 • 1983-1987 katedra užité geofyziky, přírodovědecká fakulta, Universita Karlova Praha;
 • 1988-1990 výzkumný pracovník (seismolog), Rozvoj a projektování – Ostravsko-karvinské doly, k.p, Ostrava;
 • od 1990 vědecký pracovník, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. (dříve Hornický ústav ČSAV), středisko Geofyziky a speciálních metod měření; vedoucí Laboratoře geofyziky, posléze vedoucí Oddělení geofyziky (od. 1.6.2007-2010), nyní v Oddělění geomechaniky a báňského výzkumu;
 • od roku 2001 na zkrácený úvazek technicko-hospodářský zaměstnanec na katedře Geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB-TU Ostrava, posléze docent (2003-2010) a profesor (od 2010) na téže katedře

 

Členství v domácích a zahraničních společnostech a organizacích:
 • Člen Independent Scientific Evaluation Group (ISEG), NATO Science for Peace and Security Programme´s, 2013-2015
 • Člen Hornické komise Polské akademie věd, 2012-2015
 • předseda ČAAG – České asociace geofyziků, o.s. (od 2009), člen Sboru expertů ČAAG – České asociace geofyziků, o.s. (od 1993)
 • člen redakční rady mezinárodního časopisu Central European Journal of Physics (časopis s IF), člen redakční rady časopisu International Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment
 • člen komise geovědních ústavů AVČR pro ZSC v rámci dvoustranných dohod
 • člen Vědecké rady VŠB-TUO, hornicko-geologická fakulta, člen oborové rady na FAST VŠB-TUO (Geotechnika), člen oborové rady na PřF OU (Environmentální geografie), člen oborové rady na F BERG, TU Košice, Slovensko (Banská geológia a geologický prieskum)