doc. Dr.Ing.
Lahuta Hynek
(+420) 597 321 946
hynek.lahuta@vsb.cz
Odborný lektor
C 310
VZDĚLÁNÍ:

1982 – 1986:     SPŠ Geologická Příbram

obor: Geologie a důlní měřictví

1986 – 1990:   Vysoká škola báňská, fakulta hornicko-geologická

obor: Hornická geologie a geologický průzkum, téma diplomové práce „Rychlostní

charakteristika hornin vrtu NP 559

1994 – 1997:   FAST, VŠB-TO Ostrava, Dr. – obor Hornické a podzemní stavitelství, téma dizertační práce „Příspěvěk ke konstrukci uzavíracích tlakových hrázív dolech

1999:               ING-PAED IGIP, kurz Mezinárodní společnosti pro inženýrské vzdělávání

2006:               FAST, VŠB-TO Ostrava, Doc. – obor Geotechnické a podzemní stavitelství, téma habilitační práce „Příspěvek k využití statické penetrace pro stanovení smykové pevností zemin

 

ODBORNÁ PRAXE:

1990:                Geologický průzkum Ostrava a.s. (geolog)

1991-1992:     VŠ Báňská (asistent)

1992-1995:     VŠ Báňská (interní doktorand)

1997:               úspěšné ukončení doktorandského studia

1996-2005:     VŠ Báňská Fakulta stavební (odborný asistent)

2006:               úspěšné obhájení habilitační práce

2006-dosud:    VŠB-TU, Fakulta stavební, katedra Geotechniky a podzemního stavitelství (docent)

 

Zahraniční stáže a pobyty:

1994:   Technická universita Porto, Civil engineering department, Portugalsko

1995:   Joseph Fourier University, Institut de Recherches Interdisciplinares de Gèologie et de Mèchanique (IRIGM), Grenoble, Francie

 

Členství v odborných institucích a organizacích:

– člen oborových rad doktorských studijních oborů 3607V025, 3607V007, 3607V035

– člen komise SZZ (státní zkušební komise) oboru 3607T035, 3607T036, 3647R017, 3647R020

– předseda komise SZZ (státní zkušební komise) magisterského programu TU Žilina


Pedagogická praxe:

V pedagogické a výzkumné práci se zabývá problematikou geomechaniky a zakládání staveb, především z hlediska matematického modelování a mechaniky zemin. Odborně pracuje v oblastech stability svahů a výsypek, stability zemních těles, stability podzemních děl, geotechnice a zakládání staveb.