Unigeo

Společnost UNIGEO a.s. podniká v širokém rozsahu činností koncentrovaných do těchto oborů:

Geologie
Ložisková geologie plynných a kapalných uhlovodíků, pevných paliv, ložisková geologie rudních a nerudních surovin, surovinové studie, konstrukce účelových geologických map, komplexní regionální a lokální hydrogeologický průzkum, komplexní inženýrsko-geologický průzkum pro zakládání při výstavbě a rekonstrukci budov, průmyslových, vodohospodářských a jiných technologických staveb, dopravních komunikací a dalších druhů liniových staveb, posuzování stabilitních poměrů rizikových území a objektů vč. návrhů sanačních opatření, geografické informační systémy, odborné posudky a konzultace.

Těžba ložisek nerostných surovin
Těžba výhradních ložisek zemního plynu a ropy včetně zajištění přípravy, otvírky, dobývání a následné likvidace a rekultivace ložiska. Zajištění realizace těžebních sond, výstavby technologických a provozních zařízení, vysokotlakých plynovodů apod. Těžba a dodávka stavebních písků, zajištění plánu otvírky a technologického postupu dobývání, rekultivace pozemků dotčených těžbou.
Těžební technicko-ekonomické studie, poradenská a inženýrská činnost pro ložiska nerostných surovin včetně zjištění a řešení střetů vyplývajících z využívání ložisek resp. aplikace báňských předpisů se zájmy chráněnými podle jiných právních norem, zejména v ochraně životního prostředí, lesního, vodního hospodářství, zemědělského půdního fondu apod.

Ochrana životního prostředí
Průzkumy ekologických zátěží průmyslových a zemědělských areálů, ekologické audity, rizikové analýzy, řešení problematiky brownfields, hodnocení vlivu záměrů, staveb, činností a technologií na životní prostředí EIA, SEA, IPPC, zjišťování zdrojů kontaminace podzemních vod, sanace horninového prostředí, dekontaminace podzemních vod a zemin, programy hospodaření s odpady, expertní konzultační a posudková činnost.

Geotechnické a stavební práce
Sanace zemních sesuvů, skalních masivů a stavebních objektů, zpevňování svahů v zářezech liniových staveb, zvláště železničních tratí, prostorové ztužení objektů, zvýšení nosnosti svislých a vodorovných konstrukcí, zlepšení základových poměrů (mikropiloty, injektáž), podzemní injektážní stěny, realizace statického zabezpečení, provádění zemních prací pro stavební účely, vodohospodářské stavby. Výstavba a opravy železničních a silničních mostů a propustků, realizace kamenných obkladů a dlažeb, výstavba protihlukových stěn, geotechnické průzkumy sesuvných území, geotechnické průzkumy na železničních tratích, geotechnické průzkumy pro projektování pozemních a dopravních staveb. Návrhy a projektování geotechnických sanačních opatření.

Vrtné práce
Ložiskové vrty pro průzkum nerudních surovin, hydrogeologické průzkumné vrty, vrtané studny a jímací vrty na vodu, vrty pro tepelná čerpadla, inženýrsko-geologické průzkumné vrty a vrty pro zakládání a sanaci stavebních objektů a skalního masívu, odvodňovací vrty, monitorovací vrty, vrty pro kotvy, mikropiloty a piloty, injektážní vrty pro zpevnění staveb a izolaci území, odvodňovací, zavlažovací a průzkumné důlní vrty.

Laboratorní práce
Ekologická a analytická zkušební laboratoř č.1412.3 akreditovaná ČIA o.p.s. podle ČSN EN ISO/ IEC 17 025. Předmět akreditace: Chemické analýzy pitných, povrchových, podzemních a odpadních vod, zemin, odpadů, kalů a výluhů.
Akreditovaná laboratoř mechaniky zemin č.1412 podle ČSN EN ISO/ IEC 17 025. Předmět akreditace:. Stanovení fyzikálně-mechanických vlastností zemin, kameniva a polních geotechnických zkoušek. Stanovení zrnitosti kameniva a měření koncentrace metanu a oxidu uhličitého.

Inženýrská činnost
Sanace starých důlních děl, výstavba skládek, ekologické stavby – sanace starých ekologických zátěží. Technická podpora zahraničních subjektů při stavebních pracích v ČR. Výstavba a rekultivace ploch pro vrtné soupravy, inženýrské stavby v oblasti těžby a skladování plynu.

Více na http://www.unigeo.cz/

Prezentace UNIGEO 2014