Metoda konečných prvků

Cíle předmětu:

– definice základních výchozích vztahů a principů matematické teorie pružnosti a plasticity – formulace základních principů metody konečných prvků

– definice různých typů konečných prvků, jejich analýza a komparace

– sestavení matice tuhosti, analýza vlastností matice tuhosti

– formulace podmínek řešitelnosti základní soustavy rovnic metody konečných prvků, výběr vhodných metod řešení základní soustavy rovnic, jejich porovnání

– samostatná tvorba numerického modelu založeného na metodě konečných prvků s využitím dostupných softwarových systémů

– diskuze výsledků numerických modelů, analýza jejich vypovídací schopnosti a citlivosti na vstupních datech