Průzkumné metody v geotechnice

ČSN P 73 1005. Inženýrskogeologický průzkum. Praha: Český normalizační institut. 2016. 48 s.

GONZA\LEZ DE VALLEJO, L. I. AND M. FERRER Geological engineering. Edtion ed. London: CRC Press, 2011. xiv, 678 p. p. ISBN 9780415413527 (hbk.) : ¹59.00

LOOK, B. G. Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables. Edtion ed. Hoboken: Taylor & Francis, 2007. ISBN 978-0-203-94660-2.

ČSN EN 13286-47 (736185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání. ICS 93.080.20, Praha: ÚNMZ, listopad 2012.

ČSN EN 13286-2 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti – Proctorova zkouška. ICS 93.080.20, Praha: ÚNMZ, březen 2011.

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. Ministerstvo dopravy České republiky, listopad 2004.

ČSN 72 1010 Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody.
MDT 624.131.43, Praha: ÚNMZ, leden 1991

ČSN 73 6177 Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek.
ICS 93.080.20 Praha: ÚNMZ, září 2009.

ČSN EN 13036-4 (73 6177) Povrchové vlastnosti vozovek a letištních ploch – Zkušební metody – Část 4: Měření protismykových vlastností povrchu vozovky – Zkouška kyvadlem. ICS 17.040.20; 93.080.10; 93.120, Praha: ÚNMZ, duben 2012.

ČSN 73 6192 Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží. ICS 93.080.10,
Praha: ÚNMZ, březen 1996.

ECM-LDD 100 [online]. Electronic Control & Measurement s.r.o. [vid. 7.5.2014].
Dostupné z: http://www.ecm-cz.com/cs/ecm-produkty-ldd100.php

ČSN EN ISO 22476-2 (72 1004) Geotechnický průzkum a zkoušení – Terénní zkoušky – Část 2: Dynamická penetrační zkouška. ICS 13.080.05; 93.020 Praha: ÚNMZ, červen 2005.

Sanglerat G. The Penetrometer and Soil Exploration. Developments in Geotechnical Engineering 1. Elsevier Publishing: New York 1972, ISBN: 0-444-40976-9.

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. ICS 91.100.20; 93.020 Praha: ÚNMZ, prosinec 1998.

ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek.
MDT 625.731; 620.1, Praha: ÚNMZ, říjen 1980.

ČD S4 Železniční spodek. Správa železniční dopravní cesty, říjen 2008.

ECM-Static [online]. Electronic Control & Measurement s.r.o. [vid. 6.5.2014].
Dostupné z: http://www.ecm-cz.com/cs/ecm-produkty-static.php

ČSN EN 1427 (65 7060) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení bodu měknutí – Metoda kroužek a kulička. ICS 75.140; 91.100.50 Praha: Český normalizační institut, srpen 2007. 12 s.

ČSN EN 1426 (65 7062) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení penetrace jehlou. ICS 75.140; 91.100.50 Praha: Český normalizační institut, srpen 2007. 14 s.

ČSN EN 12591 (65 7201) Asfalty a asfaltová pojiva – Specifikace pro silniční asfalty. ICS 91.100.50; 93.080.20 Praha: Český normalizační institut, červenec 2000. 19 s.