Statika a dynamika geotechnických staveb

Předmět „Statika a dynamika geotechnických staveb“ je navazujícím a aplikačním předmětem základních poznatků ze statiky, stavební mechaniky a pružnosti a pevnosti do oblasti geotechniky, především do oblasti podzemních konstrukcí a konstrukcí zabezpečujících stabilitu skalních stěn svahů násypů a zářezů, kotvení hornin a vyztužování zemních konstrukcí. Velká pozornost je věnována statice pažení výkopů a zabezpečení stavebních jam. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Absolvováním předmětu student získá schopnost navrhování jednodušších a středně složitých konstrukcí zabezpečujících stabilitu svahů a stěn stavebních jam, přirozených svahů a zářezů. Bude schopen využívat standardní softwarové produkty a hodnotit jejich vhodnost pro řešení složitějších úloh statiky a dynamiky geotechnických staveb.