Statika a dynamika geotechnických staveb

Povinná literatura:

ALDORF,J. Mechanika podzemních konstrukcí, Ostrava: VSB-TU Ostrava, 1999. ISBN 80-7078-695-7.

HULLA, J. a kol.: Predpoklady a skutočnosť v geotechnickom inžinierstve. Bratislava: Jaga Group, 2002. ISBN 80-88905-42-7.

ČSN EN ČSN EN 1997-1 (731000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla. ICS 91.010.30; 93.020 Praha: ÚNMZ, 2006.

Nápověda GEO5 [online]. www.fine.cz. [10.6.2013]. Dostupné z: http://www.fine.cz/napoveda/geo5/cs/

Doporučená literatura:

HULLA J. a kol. Mechanika zemín a zakladanie stavieb. Bratislava: Alfa, 1995.

FRANK R., – Designers Guide to EN 1997-1 Eurocode 7: Getechnical design – general rules, London: Thomas Telford Ltd. ISBN: 97-80727-73-15-48.