Technické odstřely a jejich účinky

Předmět navazuje na předmět Trhací práce a rozpojování hornin. Obsahem je prohloubení znalostí při projektování geometrických a výbušinářských parametrů různých typů těžebních odstřelů, destrukčních odstřelů, odstřelů na natřesení a s řízeným výlomem a dalších aplikací trhacích prací (zemědělství apod.). Výuka je zaměřena jak na teoretické, tak i praktické otázky projektování odstřelů. Zvláštní pozornost bude věnována škodlivým účinkům výbuvhu, zejména seismickým, které budou prakticky procvičovány v laboratoři technické seismicity katedry geotechniky. Předmět tvoří vhodný předstupeň pro následné studium pro získání oprávnění střelmistrů, resp. technických vedoucích odstřelů. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Schopnost samostatně, na základě konkrétního zadání, projektovat parametry odstřelů malého i velkého rozsahu. Konkrétnízadání může zahrnout požadavek na řádné rozpojení horniny, na odstřely s odhozem materiálu, odstřely charakteru bezvýlomové trhací práce nebo trhací práce nátřasné nebo destrukční trhací práce. Samozřejmou součástí projektů je i odborné posouzení nežádoucích účinků trhacích prací, především účinků seismických.